top of page
winteroutreach2019-04-01.jpg

1. 온라인 기부 

      하단 링크에 기부

2. Donation  확인

     Write a cheque Payable to PCF and mention this is for " Winter Outreach 2019 "_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 

     Send the cheque to #26 15933 86a Ave Surrey BC Canada V4N 5W2 by mail 

3. 전자 송금

      "joshua300@gmail.com"으로 입금하시고 개인정보(이름, 금액, 입금일자)를 메일로 보내주세요. you 기부 전표가 필요합니다.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-1cf58d

2019 LILLOOET WINTER 아웃리치 프로젝트

 크리스마스 선물을  THE KIDS IN LILLOOET에게 보내세요.

퍼스트 네이션 예약  

연락처 : 778-862-4895 (이조슈아)

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      778-681-4743  (Daniel Park)

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      info@worshiponair.com

골드 러시 트레일 
아웃리치 소사이어티
Full_Online_Tray_RGB.png
bottom of page